Förnybar energi för en grönare framtid

Vindin Vedbo är ett vindprojekt på kommungränsen mellan Aneby och Jönköping. Projektet ägs av NTRs andra fond, NTR Renewable Energy Income Fund II, vilken investerar i tillgångar för produktion av förnybara energitillgångar på uppdrag av ett antal europeiska institutionella ägare. NTR förvaltar idag över 600 MW vindkraft & solenergi samt batterilagring över hela Europa. Ytterligare information om NTR finns på koncernens webbplats http://www.ntrplc.com/

Förnybar energi för en grönare framtid

Vindin Vedbo ingår i den irländska NTR koncernen, som ägs av pensionsfonder för investering i förnybar energi i Europa. Idag förvaltaltar koncernen mer än 500 MW vindkraft och 40 MW solkraft. Ytterligare information om NTR finns på koncernens webbplats http://www.ntrplc.com/

Förnybar energi för en grönare framtid

Vindin Vedbo ingår i den irländska NTR koncernen, som ägs av pensionsfonder för investering i förnybar energi i Europa. Idag förvaltaltar koncernen mer än 500 MW vindkraft och 40 MW solkraft. Ytterligare information om NTR finns på koncernens webbplats http://www.ntrplc.com/

Välkommen till Vindin Vedbo projektet

Vindin Vedbo projektet omfattar 20 vindkraftverk fördelade på två närliggande vindkraftområden Knohult och Älgön. Etableringen av de två vindkraftparkerna som är belägna på kommungränsen mellan Aneby och Jönköpings kommun, påbörjades under mars månad 2021.
Välkommen till Vindin Vedbo projektet

Översikt

NTR grundades 1978 för att utveckla och driva Irlands första avgiftsbelagda bro. Under 1999 investerade NTR i sitt första vindkraftsprojekt och har under de följande åren blivit en ledande europeisk kapitalförvaltare och investerare inom förnybar energi. Hittills har NTR investerat i, projekterat och driftat över 2,6 GW landbaserade vind- och solprojekt inom flera marknader. I enlighet med sitt engagemang inom ESG (Environmental, Social and Governance) frågor har NTR tilldelats betyget "A+" för infrastrukturinvesteringar enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. NTR tillämpar sin omfattande expertis för att investera i, projektera och drifta anläggningar inom förnybar energi på uppdrag av institutionella investerare. NTR Renewable Energy Income Fund II (NTR REIF II), NTR:s andra investeringsfond för tredjepartsinvesterare, planerar att investera över 300 miljoner euro i landbaserade vindkraftsprojekt, solenergiprojekt samt batterilagringsprojekt i Norden, Irland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Benelux. Investeringarna förväntas komma att uppgå till över 1 miljard euro.

I januari 2019 förvärvades Vindins portfölj på 200 MW av NTR REIF II-fonden. Vindin portföljen består av tre driftsatta vindparker, totalt 94 MW, (Trattberget, Skutskär, Svalskulla) och två projekterade vindkraftsprojekt med en total potentiell kapacitet på 108 MW i Södra Sverige, vilket inkluderar Norra Vedbo (86 MW). 

NTR Sweden Holdco 2 AB är NTR REIF IIs registrerade holdingbolag för Vindins portfölj och förvaltar idag 3 driftsatta vindparker i norden om sammanlagt 100 MW. Vindin Vedbo AB äger arrendeavtal och tillstånd för uppförande i Vindin Vedbo projektet.    

För att på bästa sätt uppnå den nationella energiöverenskommelsens mål om att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040 måste de områden som utpekats för vindkraft utnyttjas effektivt. Tack vare teknikutvecklingen kan Vindin Vedbo projektet bidra till ökad förnybar energiproduktion i väsentligt större utsträckning än vad som förutsågs då tillstånden meddelades.

Vindin AB påbörjade utvecklingen av Vindkraftparkerna 2010 och efter omfattande utredningar* i enlighet med lagstadgade tillståndsprocesser erhölls miljötillstånd för bägge parkerna (Knohult och Älgön) år 2016 med villkor om produktionsstart senast december 2023. 

Under 2021 påbörjade Vindin Vedbo AB byggnationen av de bägge vindkraftparkerna med målsättningen att driftsättas dem tidig höst 2022. 

De två vindkraftparkerna kommer efter driftsättning

 • Omfatta 20 vindkraftverk med en totalhöjd om 205m
 • Försörja prisområde 3 med förnybar energi via Eons regionnät och kraftstationen i Barkeryd
 • Årligen producera 86MW CO2 fri el, motsvarande den genomsnittliga årsförbrukningen hos 44 000 hushåll
 • Generera en årlig besparing på ca 8000 ton CO2
 • Genom bygdemedel bidra till lokala projekt
 • Genom anlitande av lokala entreprenörer bidra till arbetstillfällen samt lokal och regional tillväxt

* Utredningarna genomförs enligt ett regelmässigt förfarande i syfte att anpassa vindkraftparkernas utformning för minsta möjliga påverkan med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden ljud, skugga, landskapsbild. 

Lokalisering

De bägge vindkraftparkerna Knohult och Älgön är belägna på kommungränsen mellan Aneby och Jönköping.

Vindin Vedbo är fördelat på vindkraftparkerna Knohult och Älgön, vilka är belägna på kommungränsen mellan Aneby och Jönköping. 

 • Knohult omfattar 12 vindkraftverk och är beläget i Aneby kommun och Jönköpings kommun mellan väg 132 och väg 975.
 • Älgön omfattar 8 vindkraftverk och är beläget i Aneby kommun norr om väg 975.

All projektrelaterad trafik till och från parkerna är styrd till väg 132, väg 975 samt parkernas tillståndsgivna infarter från desamma och parkernas interna vägnät.

Tidplan

Etableringen av vindkraftparkerna Knohult och Älgön startade i mars 2021 med målsättningen att tas i drift under hösten 2022. Tidplanen nedan kommer uppdateras löpande i takt med att projektet fortskrider.
 • 1

  januari - februari 2021

  Förberedande trädfällning
 • 2

  mars 2021

  Kanonaden Entrepenad AB etablerar för start av infrastrukturarbeten
 • 3

  mars - Dec 2021

  Kanonaden Entrepenad AB börjar med infrastrukturarbeten
  * Förstärkning och nyetablering av vägar och kranuppställningsplatser
  * Förläggning av kraftkablar i mark längs etablerade vägar
  * Gjutning av fundament till vindkraftturbiner
 • 4

  april - september 2022

  Leverans vindkraftverk
  Montage och installation vindkraftverk
  Utcheckning och driftsättning vindkraftverk
 • 5

  september 2022

  Driftstart förnybar energi

Händelser

Vindin Vedbo projektet initierades redan 2010 och har sedan dess utvecklat miljötillstånd och fått nya ägare. Under 2020 färdigställdes detaljprojekteringen och 2021 inleds arbetet med att förverkliga vindkraftparkerna.
2020 Detaljprojektering färdigställd och beslut om byggstart
Detaljprojektering färdigställd och beslut om byggstart
2019 NTR REIF II ny ägare till Vindins portfölj i Norden.
NTR REIF II ny ägare till Vindins portfölj i Norden.
2016 Miljötillstånd vinner laga kraft
Miljötillstånd vinner laga kraft
2010 Utvecklingsarbete initieras
Utvecklingsarbete initieras

Vindin Vedbos produktion av förnybar energi medför en årlig besparing på 8000 ton CO2

Vindin Vedbos planerade produktion motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen hos ca 44 000 hushåll.

Norra Vedbo - Sverige

Detaljprojektering av Norra Vedbo har slutförts under 2020. Under 2021 kommer infrastrukturarbeten genomföras inom parkområdet och omfatta förstärkning av vägar, etablering av kranplatser, nedgrävning av kraftkablar och gjutning av fundament. Våren 2022 planeras leverans av turbinerna för resning och inkoppling till Eon's regionnät. Produktionen av förnybar el bedöms kunna starta tidigt höst 2022 för att via Barkeryds kraftstation distribueras vidare i regionen.

Kontakta oss

Adress:
Vindin Vedbo AB, Box 205, 101 24 Stockholm
Telefon: +46 20 403 404
E-post: [email protected] och med referens till Vindin Vedbo